بهره برداری ازاستخرسرپوشیده وتالاراجتماعات ورزشگاه تختی اهوا # اهواز - ایرنا 3/03/70 .ورزشی. تلکس 70 درسالروزآزادی خرمشهرامروزاستخرسرپوشیده وتالار اجتماعات ورزشگاه تختی اهوازبا حضورغفوری فرد مورد بهره برداری قرارگرفت .
........................................
،ایران،استان،خوزستان،