گورباچف خواهان همکاری غرب است ولی برخی شرایط رانمیپذیرد # تهران - ایرنا 2/03/70 .سیاسی. تلکس 22 گورباچف رئیس جمهوری شوروی گفت هیچ ارتباط مستقیمی رابین کمک غربیها واقتصاد بحران زده شوروی نمی پذیر د0 ........................................
،رویتر،مسکو،اجلاس،،سران،قدرتهای،برزک،صنعتی،یا،گروه،7،ژاپن،انگلیس،، ،ایتالیا،