وزیر مشاور در امور اقتصاد و طرحهای ترکیه با وزیر صنایع ...
# تهران - ایرنا 1/03/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 140 ایشین چلبی وزیر مشاور در امور اقتصاد و طرحهای ترکیه که به ایران سفر کرده است امروز با نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دیدار کرد.
........................................
،مسائل،مربوط،به،اکزیم،بانک،و،پروژه،سد،کارون،