دادگاه کویت صدور حکم درمورد روزنامه نگاران متهم به همدستی...
# تهران - ایرنا 1/03/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 227 یک دادگاه کویت امروز صدور حکم در مورد 24 روزنامه نگار متهم به همدستی با نیروهای عراقی طی اشغال کویت را بتعویق انداخت.
........................................
،رادیو،هلند،کونا،بدرخواست،دادستان،کل،وکیل،مدافع،جرج،بوش،،رئیس،،جنهور، ،آمریکا،ملایمت،