لکه های نفتی پدید آمده در خلیج فارس ناشی ازتخلف یک کشتی...
# تهران - ایرنا 1/03/70 .اجتماعی. تلکس 168 آلودگیهای فعلی در آبهای جنوبی کشور ناشی از تخلیه آب توازن یک نفتکش کانادائی در آبهای خلیج فارس میباشد.
........................................
،ایران،منافی،معاون،رئیس،،جمهور،سرپرست،سازمان،حفاظت،محیط،زیست،