رولان دوما رشد اصولگرایی رامهمترین پدیده سالهای آینده دانست # تهران - ایرنا 27/12/71 .سیاسی. تلکس 84 وزیر امور خارجه فرانسه امروز تاکید کرد اصولگرایی درخاورمیانه وحوزه دریای مدیترانه وخیمترین ومهمترین پدیده سالهای آینده خواهد بود .
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،رولان،دوما،مصاحبه،رادیو،مونت،کارلو،بنیادگرایی،اسلامی،