کردهای ترکیه نوروز امسال رادرسالنهای اجتماعات جشن میگیرند # تهران - ایرنا 25/12/71 .اجتماعی. تلکس 214 وزیر کشور ترکیه اعلام کرددستورات لازم رابرای صدور مجوز برگزاری مراسم عید نوروز درسالنهای ورزشی واجتماعات شهرهای کردنشین داده است .
........................................
،عصمت،سزگین،احمد،ترک،رئیس،،حزب،دسترنج،خلق،