۲۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5977594
۰ نفر
دورنمای حیات اقتصادی چند کشور فقیر از دید انکتاد # وین - ایرنا 21/12/71 .اقتصادی. تلکس 4 اق براساس گزارش سال 1992 انکتاد که درژنو منتشر شد 47 کشور که فقیرترین کشورهای جهان هستندازنظرتوسعه اقتصادی واجتماعی آینده بسیار تاریکی دارند.
........................................
،روزنامه،ویتر،سایتونک،افزایش،،جمعیت،بدهی های،خارجی،113،میلیارد،دلار، ،کنیت،دادزی،دبیرکل،انکتاد،سازمان،ملل،