حزب بهاریتا جاناتای هند خواستار حمله تهاجمی به پاکستان شد # دهلی نو - ایرنا 21/12/71 .سیاسی. تلکس 69 حزب هندویی بهاریتا جاناتا از دولت مرکزی هند خواست با اتخاذ یک موضع تهاجمی در مقابل پاکستان ; صلح و آرامش را به ایالت جامو وکشمیر بازگرداند.
........................................
،کی.ار.مالکانی،معاون،حزب،مصاحبه،