آرژانتین آرشیوهای محرمانه خود را دراختیار اسرائیل میگذارد # تهران - ایرنا 21/12/71 .سیاسی. تلکس 83 گیدو دتیلا وزیر امور خارجه آرژانتین دیروز اعلام کرد آرژانتین تصمیم گرفته است که آرشیوهای محرمانه خود را دراختیار اسرائیل قرار دهد .
........................................
،آ،اف،پ،بوئنوس،،آیرس،،ادگار،برونسمان،رئیس،،کنگره،جهانی،یهود،امضاء، ،مارتین،بورمان،صاحب،منصبان،نازی،