هشداررئیس پارلمان روسیه مبنی براحتمال ترورنمایندگان دمکرات # تهران - ایرنا 14/12/71 .سیاسی. تلکس 94 روسلان خاسبولاتف رئیس پارلمان روسیه امروز نسبت به احتمال ترور نمایندگان دمکرات در این کشور هشدار داد.
........................................
،آ،اف،پ،مسکو،