اکثریت هندوها دریک نظرخواهی تخریب مسجد بابری را محکوم کردند # دهلی نو - ایرنا 13/12/71 .سیاسی. تلکس 146 نتایج همه پرسی انجام شده توسط روزنامه نوبهارات تایمز درخصوص تخریب مسجد بابری نشان می دهد 65درصد از پاسخ دهندگان تخریب این مسجد را محکوم کرده اند.
........................................
،آمار،معبد،رام،بهارتیا،جاناتا،