انفجارهای متعدد زیرزمینی مناطق اطراف کاخ سفیدرابه لرزه درآورد # تهران - ایرنا 13/12/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 72 وقوع یک سری انفجارهای پیاپی امروز ساختمانهای واقع درخیابانی درفاصله دوبلوک ازکاخ سفید را بشدت لرزاند.
........................................
،رویتر،واشنگتن،آمریکا،