تلاش درسازمان ملل برای جلب نظر مسلمانان بوسنی درقبال طرحصلح # نیویورک - ایرنا 12/12/71 .سیاسی. تلکس 28 در سازمان ملل اعلام شد روسای کنفرانس صلح یوگسلاوی در تلاشند نظر مثبت مسلمانان بوسنی وهرزگوین رابرای پذیر ش بخش نظامی طرح صلح ونس - اوئن جلب کنند.
........................................
،فرداگهارت،عزب،بگوویچ،آتش،،بس،،تسلیحات،سنگین،قانون،اساسی،انپروفور، ،شبه نظامیان،صرب،