آمریکا یک نیروی واکنش سریع را درآبهای ساحلی سومالی حفظمیکند # تهران - ایرنا 11/12/71 .نظامی. تلکس 160 پس از بازگشت نیروهای آمریکا ازسومالی آمریکا یک نیروی واکنش سریع را درآبهای ساحلی این کشور حفظ خواهد کرد.
........................................
،بی،بی،سی،رابرت،اوکلی،نماینده،ویژه،درمسئله،سومالی،نیروهای،چند،ملیتی، ،بندر،کیسمایو،