استقبال شورای امنیت ازطرحآمریکا برای ارسال مواد غذائی به بوسنی # نیویورک - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 37 طرح آمریکا برای ارسال مواد غذائی با استفاده از چتر نجات بر فراز مناطق محاصره شده در شرق بوسنی و هرزگوین با استقبال اعضای شورای امنیت مواجه شد.
........................................
،احمد،سنوزی،کنفرانس،،صلح،یوگسلاوی،سابق،نیروهای،حافظ،صلح،امنیت،سازمان، ،ملل،