افغانیان مقیم آلمان حملات حکومت افغانستان به شیعیان رامحکوم کردند # بن - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 229 شیعیان مقیم آلمان امروز با حضوردرمقابل دفتر سازمان ملل در بن قتل عام شیعیان در افغانستان از سوی نیروهای حکومتی این کشور را محکوم کردند.
........................................
،حزب،وحدت،اسلامی،