سربازان زئیر نشست پارلمانی انتقالی رابه محاصره نظامی درآوردند # تهران - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 202 کامیون های حامل نیروهای ارتش زئیر امروز نشست پارلمان انتقالی این کشور را محاصره کردند.
........................................
،رویتر،کینشازا،آمریکا،انگلیس،،فرانسه،موبوتو،سه سسکو،اصلاحات،چند،حزبی،