رضایت دبیرکل ناتوازتصمیم آمریکادرکمک رسانی به مردم بوسنی # تهران - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 54;92 مانفرد ورنر دبیرکل ناتو امروز ازتصمیم آمریکا مبنی برکمک رسانی به مناطق شرقی بوسنی و هرزگوین ; با استفاده از چتر نجات ابراز خشنودی کرد.
........................................
،آ،اف،پ،بروکسل،بیانیه،پطروس،،غالی،دبیرکل،سازمان،ملل،عملیات،آمریکا، ،آواکس،،ناتو،