جمهوری خودمختار چواش خواهان استقلال از فدراسیون روسیه شد # آستارا - ایرنا 4/12/71 .سیاسی. تلکس 163 نمایندگان پارلمان جمهوری خود مختار چواش امروز با صدور بیانیه مشترکی خواهان استقلال از فدراسیون روسیه شدند.
........................................
،چپو،کشاری،ولگای،میانه،مجاورت،تاتارستان،جمهوری،مسلمان،نشین،رادیو،باکو،