تاکید هلموت کهل برتحکیم مناسبات تجاری با آسیاواقیانوس آرام # تهران - ایرنا 4/12/71 .اقتصادی. تلکس 14 60 هلموت کهل امروز سه شنبه قول داد آلمان واروپای متحد با کشورهای آسیای جنوب شرقی وحوزه اقیانوس آرام روابط اقتصادی مستحکم تری برقرار خواهند کرد.
........................................
،د،پ،آ،سنگاپور،چوک،تونک،نخست،وزیر،اروپای،قدرتمند،آ،اف،پ،صدراعظم،