فلسطینی های رانده شدن مجددا با بازگشت مرحله ای مخالفت کردند # تهران - ایرنا 3/12/71 .سیاسی. تلکس 233 عبدالعزیز الرنتیسی سخنگوی فلسطینی های رانده شده از موطنشان امروز باردیگر با بازگشت آنان بصورت گروهی مخالفت کرد.
........................................
،آ،اف،پ،مرج،الظهور،لبنان،اسرائیل،حماس،،