روسیه ارسال اسلحه به کشورهای مشترک المنافع رامتوقف می کند # آستارا - ایرنا 2/12/71 .نظامی. تلکس 56 بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه طی فرمانی ارسال تسلیحات نظامی به کشورهای مستقل مشترک المنافع را ممنوع کرد.
........................................
،تلویزیون،باکو،آسیای،میانه،پاول،گرافچوک،وزیر،دفاع،اسلحه،