نرخ دستمزدهادرانگلیس به پایین ترین سطح خوددر25 سال گذشته رسید # لندن - ایرنا 1/12/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 1 اق کسادی بازار تجارت درانگلیس آهنک رشد دستمزدهارابه پائین ترین سطح در 25 سال گذشته رساند.
........................................
،آمار،وزارت،کار،میانگین،درآمد،خزانه،داری،رکود،اقتصادی،سندیکای،کارگری،