دیدارمدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران باچندمقام فرانسه # پاریس - ایرنا 1/12/71 .سیاسی. تلکس 161 آصفی مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه دیروز پنجشنبه در پاریس با پاتریک دوجیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه دیدار کرد.
........................................
،سرژ،بوادوه،دبیر،کل،وزارت،امور،خارجه،فرانسه،