مخالفت فرانسه بایک راه حل میانه بین جامعه کشورهای اروپائی وآمریکا # تهران - ایرنا 1/12/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 45 فرانسه اعلام کرد که باراه حل میانه ای که جامعه کشورهای اروپائی و آمریکا درمورد محصولات کشاورزی به آن دست یافته اند مخالف است .
........................................
،خبرگزاری،خلیج،رادیو،فرانسه،اجلاس،،مشترک،بازار،اروپا،