کارشناسان سازمان ملل در عراق ماموریتی دیگر رابه انجام رساندند # تهران - ایرنا 15/06/71 .سیاسی. تلکس 110 دوره کارشناسان جنک افزارهای هسته ای سازمان ملل امروز یک روز پیش از ترک عراق آخرین بازرسی خود را از مکانی که تاکنون فاش نشده بود انجام داد.
........................................
،ای،پی،بغداد،ماریزیو،زیفررو،سرپرست،ایتالیائی،آژانس،،بین،المللی،انرژی، ،اتمی،کارشناسان،شیمیائی،