تکذیب دخالت بوسنی و هرزگوین درسرنگونی یک هواپیمای ایتالیائی # بلگراد - ایرنا 14/06/71 .سیاسی. تلکس 225 رئیس جمهوری بوسنی و هرزگوین دخالت نیروهای بوسنیائی در سرنگونی هواپیمای ایتالیائی حامل کمکهای انسانی را تکذیب کرد.
........................................
،علی،عزت،بگوویچ،نشریه،اسلوبوجنیا،یوگسلاوی،