موضع گیری روزنامه های ترک روابط ایران وترکیه راخدشه دارمیکنند # تهران - ایرنا 14/06/71 .سیاسی. تلکس 183 بشارتی در دیدار سفیر ترکیه در تهران با وی موضع گیری ناصحیح برخی از روزنامه های ترکیه را عامل خدشه دار شدن روابط ایران و ترکیه دانست .
........................................
،قائم،مقام،وزارت،امور،خارجه،کورکماز،حق،تاینر،