لاشه هواپیمای مفقود شده امداد رسان ایتالیائی دربوسنی وهرزگوین # تهران - ایرنا 13/06/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 3 لاشه هواپیمای امداد رسان ایتالیائی که امروز در بوسنی وهرزگوین سقوط کردتوسط جستجو گران پیدا شد.
........................................
،آ،اف،پ،ژنو،سخنگو،کمسیاری،عالی،یوگسلاوی،پناهندگان،غرب،سارایوو،