آمریکا تصمیم عراق برای جلوگیری ازورود بازرسان سازمان ملل...
# تهران - ایرنا 15/05/71 .سیاسی. تلکس 249و251 آمریکا امروز تصمیم عراق مبنی برخودداری ازبازرسی وزارتخانه ها توسط بازرسان سازمان ملل را رد کرد.
........................................
،آ،اف،پ،قطعنامه های،سازمان،ملل،مجاز،فیتزواتر،سخنگوی،کاخ،سفید،