مذاکرات صلح بین دولت گواتمالا وشورشیان این کشور ازسرگرفته شد # تهران - ایرنا 13/05/71 .سیاسی. تلکس 84 نمایندگان گواتمالا وشورشیان اینکشور دیروز درتلاش جدیدی به منظور پایان دادن به آخرین وطولانی ترین جنک داخلی درآمریکای مرکزی مذاکرات صلح راازسرگرفتند.
........................................
،یوپی،مکزیکوسیتی،مانوئل،کوندو،رئیس،،هیئت،دولتی،یورگه،سرانو،رئیس،، ،جمهوری،جنک،30،ساله،120هزار،قربانی،وحدت،انقلابی،ملی،