وزارت کشور مولداوی از مردم خواست سلاحهای خود رازمین بگذارند # تهران - ایرنا 12/05/71 .سیاسی. تلکس 84 وزارت کشور مولداوی از تمامی مردم این کشور خواسته است تا سلاحهای خود را به زمین بگذارند.
........................................
،رادیو،مسکو،نیروهای،حافظ،صلح،روسیه،دنیستر،