۱ خرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5940694
۰ نفر
راهنمای نظامی آمریکا تاپایان قرن جاری # تهران - ایرنا 5/03/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 29 پنتاگون دربرنامه ریزی استراتریک ودفاعی خود طرحی راباعنوان راهنمای برنامه ریزی دفاعی برای سالهای 1994تا1999تدارک وبه امضاء وزیر جنک اینکشوررسانده است ........................................
،واشنگتن،پست،وزارت،جنک،آمریکا،