پیام آیت ا..العظمی گلپایگانی در مورد حمله نیروهای ارامنه ...
# قم - ایرنا 4/03/71 .سیاسی. تلکس 204 حضرت آیت ا..العظمی گلپایگانی با انتشار بیانیه ای از حمله به جمهوری آذربایجان و کشته شدن گروهی از مسلمانان آذری اظهار تاسف کرد.
........................................
،آسیای،میانه،متن،بیانیه،ایران،