تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل سفارت ...
# تهران - ایرنا 4/03/71 .سیاسی. تلکس 96 جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران امروز باتجمع درمقابل سفارت یوگسلاوی کشتارمسلمانان درجمهوری بوسنی وهرزگوین توسط ارتش فدرال را محکوم کردند.
........................................
،ایران،قرائت،بیانیه،