2 میلیارد و500 میلیون دلارازمحل صدورکالاههای غیر نفتی درسال...
# زاهدان - ایرنا 3/03/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 211 مجموع درآمدهای حاصل ازصدورکالاهای غیرنفتی درسال 70 بالغ بردومیلیاردو 500 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل 97 درصد افزایش رانشان میدهد.
........................................
،ایران،،مهندس،،هاشمی،طبا،معاون،بازرگانی،ورئیس،،مرکز،توسعه،صادرات، ،ایارن،،زاهدان،استان،سیستان،وبلوچستان،