هشدار اجلاس وزرای امور خارجه در لیسبون مبنی بردست زدن به...
# تهران - ایرنا 3/03/71 .سیاسی. تلکس 204 دراجلاس وزرای امور خارجه درلیسبون نسبت به خونریزی دربوسنی و هرزگوین ابرازنگرانی کردندوهشداردادنداقدامات لازم علیه کسانی که مسئول آن هستند انجام خواهد شد.
........................................
،پرتغال،یوگسلاوی،رویتر،