اختصاص 855 میلیون ریال اعتباربرای بازسازی تاسیسات ورزشی...
# آبادان - ایرنا 2/03/71 .ورزشی. تلکس 147 855 میلیون ریال اعتبار درسال 71 از سوی ستاد بازسازی کشور برای بازسازی تاسیسات ورزشی شهرستان آبادان احتصاص بافت.
........................................
،ایران،استان،خوزستان،جنک،تحمیلی،