به گفته معاون وزارت اطلاعات عربستان ;فهد درسلامتی کامل بسر..
# تهران - ایرنا 1/03/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 63 عربستان دیروز بروز شایعات دربازارهای نفتی جهان مبنی بربیماری فهد پادشاه عربستان رابی اساس خواند.
........................................
،رویتر،الخبر،