فرستاده سازمان کنفرانس اسلامی باوزیر مشاور درامور خاورمیانه..
# دوبی - ایرنا 31/01/71 .سیاسی. تلکس 170 در دیدار نماندیه ویژه دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در امور افغانستان با وزیر مشاور درامور خارجه پاکستان آخرین تحولات درافغانستان مورد بررسی قرارگرفت ........................................
،ابراهیم،صالح،بکر،صدیق،کانجو،اسلام،آباد،