هشدار نیروی هوائی ارتش یوگسلاوی سابق به رهبران بوسنا هرزگوین # تهران - ایرنا 21/01/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 9 فرمانده نیروی هوائی ارتش فدرال یوگسلاوی سابق دیروز پنجشنبه به رئیس جمهوری بوسنا هرزگوین هشدارداد که از بمباران هوائی علیه این جمهوری استفاده خواهدکرد ........................................
،تانیوک،صربستان،ژنرال،بوژیدار،استوا،نوویچ،نامه،علی،عزت،بگوویچ،ارتش،،