تاکیدرئیس قوه قضائیه بر لزوم آموزش روستائیان برای کنترل جمعیت # تهران - ایرنا 15/12/72 .اجتماعی. تلکس 71 رئیس قوه قضائیه در دیدار مسئولین کمیته امداد امام خمینی با وی خواستار تلاش بیشتر این نهاد درزمینه آموزش روستائیان به منظور کنترل رشد جمعیت شد.
........................................
،ایران،یزدی،رئیس،،قوه،قضائیه،کمیته،امداد،امام،خمینی،دیدار،کنترل،جمعیت،