تظاهرات درمقابل سازمان ملل در ژنو دراعتراض به کشتار الخلیل # تهران - ایرنا 14/12/72 .سیاسی. تلکس 13 حدود یک هزار تن از مسلمانان دیروز برای اعتراض به کشتار الخلیل در مقابل کاخ ملت ها در ژنو گردآمدند.
........................................
،اعتراض،،ژنو،شهر،الخلیل،قتل،عام،فلسطین،ساف،اسرائیل،دفتر،سازمان،ملل،