افغانستان خواستار تلاش ایران برای پایان درگیریها دراینکشورشد # تهران - ایرنا 14/12/72 .سیاسی. تلکس 119 فرستاده ویژه رئیس جمهور افغانستان به تهران امروز در دیدار با وزیر امور خارجه ایران خواستار ایفای نقش فعالتر ایران درپایان درگیریهای آن کشور شد.
........................................
،ایران،افغانستان،درگیری،داخلی،