فلسطینیان الخلیل پرچم جهاد اسلامی را جایگزین پرچم ساف کردند # وین - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 164 بگزارشی روزنامه کوریر در شهر الخلیل فلسطینیان پرچمهای ساف را از فراز منازل خود به پایین کشیده و به جای آن پرچم های جهاد اسلامی را برافراشته اند.
........................................
،شهر،الخلیل،فلسطین،اسرائیل،ساف،جهاد،اسلامی،پرچم،عرفات،