بیانیه دبیرکل سازمان ملل مورد ربودن پرسنل این سازمان درسودان # نیویورک - ایرنا 11/12/72 .سیاسی. تلکس 13 دبیرکل سازمان ملل امروزطی بیانیه ای ربودن پرسنل این سازمان توسط ارتش آزادیبخش جنوب سودان راتفبیح کرد وخواستار آزادی این افراد دراسرع وقت شد.
........................................
،سازمان،ملل،آدم،ربایی،تقبیح،بیانیه،پطروس،،غالی،جان،کارانک،