طرح دولت مصر برای استقرار نیرویی بین المللی درسرزمین های اشغالی # پیشاور - ایرنا 11/12/72 .سیاسی. تلکس 82 مصر طرحی برای استقرار نیرویی بین المللی در مناطق بین شهرک های یهودی نشین و فلسطینیان در سرزمین های اشغالی تهیه کرده است.
........................................
،مصر،اسرائیل،استقرار،نیروی،بین،المللی،روزنامه،الاتحاد،