امارات متحده عربی برای واگذاری شغل به خارجی ها سخت می گیرد # تهران - ایرنا 11/12/72 .اقتصادی. تلکس 26 اق امارات متحده عربی قوانین مشکلی را برای واگذاری شغل به خارجی های مقیم این کشور وضع کرده است.
........................................
،امارات،متحده،عربی،قوانین،اشتغال،خارجی،کارگر،