انتقاد رهبر صربهای بوسنی از آمریکا به خاطرجانبداری ازمسلمانان # تهران - ایرنا 11/12/72 .سیاسی. تلکس 183 و 191 رهبر صربهای بوسنی و هرزگوین امروز از تلاش های میانجیگرانه آمریکا در منازعه بوسنی انتقاد و مقامات این کشور رابه جانبداری از مسلمانان متهم کرد ........................................
،انتقاد،رهبر،صربها،بوسنی،و،هرزگوین،رادوان،کارادزیچ،ای،پی،مسکو،